Tukikohtayhteistyö

Saimaan alueen pursiseurat ovat jo vuosia tehneet alueellista yhteistyötä jäsenistönsä harrastuksen edistämiseksi. Saimaalle muodostunut pursiseurojen yhteistyöverkosto, jonka perusteella syntynyt tukikohtayhteistyö hakee laajuudessaan vertaistaan. Se on myös osoitus siitä yhteishengestä, jolla veneilyä Saimaan alueella halutaan kehittää.

Tällä hetkellä Saimaan alueen tukikohtayhteistyön piirissä on 19 kohdetta, joissanäiden viidentoista seuran jäsenet ovat oikeutettuja vierailemaan. Tukikohdissa noudatetaan isäntäseuran sääntöjä ja ohjeilta (ks. alla).

 

 

SAIMAAN PURSISEUROJEN TUKIKOHTAYHTEISTYÖMAJOJEN VIERAILUSÄÄNNÖT:

Säännöt on ratifioitu yhteisesti Saimaan pursiseurojen kommodorikokouksessa 25.10.2014.

1 § SÄÄNTÖJEN TARKOITUS

Näiden sääntöjen tehtävänä on yhtenäistää ja tasapuolistaa vierailukäytäntöjä sekä hinnoittelua Saimaan pursiseurojen yhteiskäyttömajojen osalta siten, että se helpottaa alueen venematkailua, lisää Saimaan alueen tuntemusta sekä luo ja ylläpitää hyviä ja vakiintuneita suhteita veneilyharrastuksen puitteissa toimivien sekä Saimaan alueen pursiseurojen välillä. Lisäksi yhteiskäyttösääntöjen tarkoituksena on edistää herkän vesiympäristön ja Saimaan maisemien suojelua koko Saimaan alueella.

Tukikohtayhteistyön piirin kuuluvat seurat ja tukikohdat ja majat:

Seura Tukikohta / Maja
Iisalmi / IiPS Villa Castren
Joensuu /JPS Lapaliko
Joutseno / JV Keski-Lyly ja Likasenlahti
Kitee / PSI Heinonniemi
Kuopio / KuoPS Jänissalo, Iivarinsalo ja Pirttiniemi
Lappeenranta / LrPS Suuri Mäntysaari ja Parkonperä
Leppävirta / LePS Korkeasaari
Lieksa / LiePS Liklamonsaari
Mikkeli / MPS Ristisaari
Outokumpu / OPS Mestarinsaari
Punkaharju / PuPS Matari
Ristiina / RiPS Korkia
Sulkava / SPS Varviranta
Savonlinna / SLPS Iso Kankainen
Varkaus / VPS Yölintu (Yölinnunsalmi)

 

2 § SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISJÄRJESTYS

Yhteistyön piirissä olevat pursiseurat määräävät omaisuudestaan ja sen käytöstä. Nämä vierailusäännöt ovat sopimuksenvaraisen seurayhteistyön ohjenuora, jota seurat noudattavat omassa päätöksenteossaan, kuten kunkin tukikohtansa käyttösääntöjä laatiessaan. Pursiseurojen jäsenet eivät voi vedota näihin vierailusääntöihin, tilanteessa, jossa nämä säännöt ehkä ovat ristiriidassa pursiseuran omien sääntöjen ja määräysten kanssa.

3 § YHTENÄINEN KÄYTTÖOIKEUS

Yhteiskäyttötukikohtien käytössä noudatetaan vastavuoroisuusperiaatetta. Mikäli jokin seura haluaa hyödyntää jonkun yhteiskäyttöseuran tukikohtaa tai seuramajaa tulee heidän vastavuoroisesti sallia yhteiskäyttöseurojen jäsenten vierailut johonkin omaan tukikohtaan tai majaan niillä ehdoin millä ne on alempana kirjoitettu. Seura jolla on useampia kohteita voi sulkea osan kohteistaan halutessaan yhteiskäytön ulkopuolelle. Seura, jolla ei ole yhteiskäyttöön soveltuvaa tukikohtaa, on sovittava tukikohdan omistavan isäntäseuran kanssa haluamansa tukikohdan käytöstä.

Yhteiskäyttötukikohtien käyttöoikeus on kaikilla yhteiskäyttöseurojen jäsenillä, mikäli jäsenen oma seura ei ole ilmoittanut jäsenelle, että yhteiskäyttöoikeus ei koske häntä.Jäsenyys jossakin yhteiskäyttöseurassa ei automaattisesti tuo oikeutta seurojen yhteiskäyttömajojen käyttöön.

Tukikohdan omistavan pursiseuran järjestyssääntöjä tai vastaavia käyttösääntöjä noudatetaan myös käyttöoikeuden epäämiseen yhteistyöseuran jäseneltä.
 

Seurojen majojen yhteiskäytön edellytyksenä on jäsenyyden ilmaisu jossakin yhteistyöseurassa. Saavuttaessa yhteiskäyttötukikohdan satamaan on;

  • Käytettävä oman veneilyseuran veneilyseuralippua tai
  • aluksen, joka yleensä käyttää veneilyseuralipun sijasta Suomen lippua perälippunaan, on käytettävä pursiseuransa veneenomistajaviiriä lippusääntöjen mukaisesti

Epäselvissä tilanteissa jäsenyyden näyttövelvollisuus on vierailevan seuran jäsenellä.

Saimaan alueella liikkuvien osakkuus- ja vuokraveneilijöiden osalta noudatetaan samoja yllä olevia käyttöedellytyksiä.

Mikäli vierailun kohteena olevan yhteiskäyttömajan laituri- tai rantautumispaikat ovat täynnä tai täyttymässä, on venepaikat pyrittävä järjestelemään hyvässä yhteishengessä niin, että kaikki veneet mahtuvat satamaan. Viimekädessä etuoikeus satamapaikkaan on kuitenkin isäntäseuran jäsenellä. Hätätilanteissa tai hätärantautumisessa tulee hädänalaisen venekunnan auttamiseksi arvioida etuoikeus tarvittaessa väliaikaisesti uudelleen.

4 § VIERAILUAIKA

Yhteiskäyttöseurojen jäsenillä on oikeus vierailla yhtäjaksoisesti enintään kaksi (2) vuorokautta kohteessa. Vierailun päätyttyä on vierailijan velvollisuus jättää tukikohta vähintään samaan kuntoon kun se oli vierailijan tullessa. Mieluiten jopa parempaan.

Seuralla on oikeus varata oma tukikohta ja sen laituripaikat veneilytapahtumaan, esim. purjehduskilpailut, osallistuville määräajaksi. Käyttörajoituksista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin näkyvästi ao. tukikohdan ilmoitustaululla.

5 § VIERASKIRJA

Vierailijan tulee merkitä vierailunsa yhteiskäyttömajan vieraskirjaan ennen poistumistaan, mikäli vieraskirja on saatavilla. Vieraskirjaan on merkittävä vähintään:

  • Vierailuaika
  • Veneen päällikön nimi
  • Veneen nimi tai rekisteritunnus
  • Seura
  • Henkilömäärä

6 § YHTENÄISET VIERAILU- JA KÄYTTÖMAKSUT

Yhteiskäyttömajojen yhtenäinen vierailumaksu suositus määritellään vuosittain keväällä Saimaan pursiseurojen kommodorikokouksessa. Seurat päättävät perusteella itsenäisesti tukikohtansa vierailumaksuista ja palveluista.

Näiden sääntöjen tarkoittama vierailumaksusuositus koskee vain yhteiskäyttöseurojen jäseniä ja -veneitä. Seuramajojen muut vieraat sopivat mahdollisista vierailumaksuista ja muista käyttökorvauksista majan isäntäseuran kanssa.

Vuosittain isäntäseuran vahvistama vierailumaksu sisältää laituripaikan ja saunamaksun. Mikäli saunaa ei yhteiskäyttömajalla ole käytettävissä tai venekunta ei sitä käytä, on pelkän laituripaikan osalta määrätty vierailumaksu samoin periaattein kuin edellä. Muut käyttömaksut ja mahdolliset lisäpalvelut määrittelee isäntäseura erikseen ja mikäli vierailija hyödyntää seuramajan muita maksullisia palveluja tulee niistä suorittaa erillinen korvaus, kuten isäntäseura ne kulloinkin määrää.

Vierailu- ja muut käyttömaksut on maksettava ennen poistumista yhteiskäyttömajalla sijaitsevaan lippaaseen tai muulla menetelmällä, joka on. ko. yhteiskäyttömajan käytäntönä. Vierailijan vastuulla on selvittää miten maksu suoritetaan. Vierailumaksun laiminlyönti käsitellään, kuten 11§ määrätään.

7 § SAUNAN KÄYTTÖ

Vierailijoiden tulee selvittää vierailun kohteena olevan yhteiskäyttömajan sen hetkinen saunomiskäytäntö ja -järjestys ja noudattaa sitä.

8 § LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä yhteiskäyttömajojen alueella ja satamissa.

9 § JÄTEHUOLTO JA WC

Yhteiskäyttömajoilla vierailtaessa ei vierailijoilla ole oikeutta käyttää yhteiskäyttömajan jätepistettä automaattisesti, vaikka sellainen olisikin saatavilla. Mikäli, jätteitä haluaa jättää tukikohdassa

sijaitsevaan jätepisteeseen on siitä sovittava isäntaseuran edustajan kanssa. WC- yms. tilojen käyttö kuuluu vierailuoikeuksiin, mikäli sellaiset ovat saatavilla.

10 § JÄTEVEDET

Veneestä laskettavien ns. harmaiden vesien osalta on joillain yhteiskäyttömajoilla rajoituksia. Vierailevan veneen päällikkö vastaa siitä, että harmaiden vesien käsittelyssä noudatetaan paikallista ohjeistusta ja määräyksiä.

WC vesien, pilssivesien, yms. veteen laskeminen on ehdottomasti kiellettyä lailla koko Suomen alueella alkaen vuodesta 2005. (236/2005)

11 § VAHINGON AIHEUTAMINEN TAI HAVAITSEMINEN

Mikäli vierailija aiheuttaa tahallaan tai tahattomasti vahinkoa yhteiskäyttömajalla on hän velvollinen ilmoittamaan vahingosta mahdollisimman nopeasti isäntäseuralle ja korvaamaan vahingon. Vahingonkorvauksessa noudatetaan Suomen lakia. Lisäksi toistuvissa tai vakavissa rikkomuksissa jäsen saattaa menettää oikeutensa yhteiskäyttömajoihin, josta päättää vahingon aiheuttaneen jäsenen oman seuran hallitus omien sääntöjensä mukaisesti ja keskusteltuaan ensin vahingon kärsineen seuran edustajan kanssa ja kuultuaan vahingon aiheuttanutta jäsentä. Tukikohdan omistajaseura voi päättää käyttöoikeuden menettämisestä omien sääntöjensä mukaisesti.

Mikäli, vierailija havaitsee yhteiskäyttömajalla tapahtuneen vahingon, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä majan isäntäseuralle mahdollisimman nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan rajaamaan lisävahinkojen syntymistä.

12 § SÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN

Näiden sääntöjen päivittämisestä päätetään tarvittaessa Saimaan pursiseurojen syksyn kommodorikokouksessa, jolloin päivitystä haluavan on otettava asia esiin niin hyvissä ajoin, että se tulee merkityksi kokouksen asialistalle ja kaikille seuroille jää riittävästi aikaa tutustua uuteen esitykseen. Mikäli, esitys ei tule yksimielisesti hyväksytyksi kokouksessa voidaan se palauttaa jatkovalmisteltavaksi.

 

*  *  *